ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

 

Днес, ………………..… г., в гр. София, между:

  1. ………………………………….наричан по-долу ДАРИТЕЛ, от една страна, и
  2. Федерация на мухарите в България, ЕИК 176 425 229, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов” №11, бл. 24, вх. В, ап. 2, МОЛ Данчо Христов Савов, наричана по-долу ДАРЕНА, от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

 

  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ДАРИТЕЛЯТ ………………….. дарява на Федерация на мухарите в България – ДАРЕНАТА парична сума в размер на 100 /сто/ лева, която ДАРЕНАТА заяви, че е съгласна и приема с благодарност.

(2) На основание чл. 225, ал. 2 от ЗЗД дарението се счита сключено с предаването на паричната сума, посочена в предходната алинея по реда на чл. 2 от настоящия договор.

  1. II. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 2. Дарената сума ще бъде преведена от ДАРИТЕЛЯ на ДАРЕНАТА по нейна банкова сметка в лева, а именно:

IBAN: BG 89 UBBS 8002 1047 1885 40
BIC: UBBSBGSF

При банка: Обединена Българска Банка АД

Титуляр на сметката: Федерация на мухарите в България  

 

Чл. 3. ДАРИТЕЛЯТ би желал с извършване на настоящото дарение да подпомогне дейността на Федерацията на Мухарите в България.

 

Този договор се състои от една страницa и се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра – по един за всяка от страните.

 

 

ДАРИТЕЛ: …………………………………             ДАРЕНА: ………………………………………

( …………………………….)                                   (Федерация на мухарите в България)